Renovació
Corria l’any 1977 i la situació del moment exigia configurar i plasmar un nou concepte de Club, d’acord amb la realitat del moment i que preferentment hauria de donar resposta a una demanda de socis més joves, capaços de prendre el relleu dels seus predecessors i fer del Club una renovada senyal d’identitat.
 
Les reivindicacions i el canvi de sensibilitat d’una societat que marcava el moment polític del país, condicionava encara més el futur del Club que no tenia els recursos econòmics necessaris per afrontar el seu creixement.
 
El 20 d’octubre de 1977, el Sr. Enric Villamore és elegit President de el Club. Amb anterioritat havia estat vicepresident de la Real Federación Española de Tenis i anys abans, en el propi Club, Delegat de la Secció de Tennis.
 
A l’assumir el seu càrrec, la Junta Directiva constituïda va assumir amb entusiasme, tal i com es podrà comprovar, la comesa de refermar el contingut social i esportiu a la realitat del moment per poder assegurar la seva continuïtat.
 
Ja des de la primera reunió de la Junta Directiva es decideix l’actualització dels Estatuts del Club i el Reglament de Règim Intern, per adaptar-se al que aportava la transició democràtica d’aquests anys. Aquests canvis permeten passar de nou a la denominació inicial de Club Esportiu Laietà.
 
A l’Assemblea Extraordinària del 26 de gener de 1978 són aprovats els nous Estatuts, i en l’Assemblea Ordinària del 21 d’abril de 1978 es va aprovar el Reglament de Règim Intern, on es crea la figura del soci recreatiu i es decideix per primera vegada encarregar una auditoria.
 
Es formalitza l’adquisició del terreny (segona opció) del R.C. de Polo, de 4.607 m2 per 19.466.000 pessetes.
 
Ressaltar en l’àmbit esportiu la funció del Patronat, escola per a nens, que inicia Tomàs Rubio (gran persona) i també la sol·licitud a la Federació Catalana de Tennis de l’autorització perquè el Concurs Internacional de Tardor (inicialment Trofeu Manel Ibáñez) passés a ser el Concurs Internacional de Catalunya.
 
En plena transició política, els partits d’esquerres i les Associacions de Veïns de barri comencen a reivindicar espais esportius i zones verdes als ajuntaments de barri per a l’oci dels ciutadans. Els terrenys esportius propietat del Laietà pendents de construcció són reclamats, i davant la possibilitat que l’Ajuntament els pogués expropiar, la Junta Directiva aprova un conveni amb la Real Federación Española de Tenis i amb la Federació Catalana de Tennis per al finançament i ús de les 8 pistes de tennis en els terrenys adquirits al R.C. de Polo.
 
L’Ajuntament rebutja el projecte d’obres presentat ja que està afectat per la prolongació de l’Avinguda de Xile i des de Presidència s’encarrega a l’arquitecte Sr. Artigas la seva corresponent adaptació.
 
Al mes d’abril de 1978, s’inicien les converses amb la Junta Directiva del Picadero per incorporar-se al Laietà, que duraran diversos anys de tramitació fins a la seva consecució.
 
A l’Assemblea del 14 de setembre de 1978, s’acorda l’adquisició del terreny propietat de la Sra. Joana Bosch Miralles (fins llavors llogats) vídua Sangrà, que corresponia a les quatre pistes de tennis confrontants amb els terrenys del F.C. Barcelona. A l’Assemblea del 24 d’octubre de 1978 es va autoritzar el trasllat dels vestuaris dels homes sota les grades i del gimnàs a la tercera planta. I al novembre del mateix any s’arriba a un acord per la compra de terrenys del R.C. de Polo.
 
L’envergadura de les inversions provoca una reunió de l’actual Junta Directiva amb membres de les anteriors per a acordar la supervisió de l’execució de les obres.
 
Coincidint amb les ampliacions, es duen a terme les següents modificacions en les infraestructures; la connexió dels desguassos del Club a la nova xarxa de sanejament municipal, el desplaçament del cable d’alta tensió de FECSA que travessava el Club, la nova cabina de tennis i l’habilitació del saló de jocs a la segona planta de l’edifici social.
 
A l’Assemblea del 3 de juliol de 1979 s’aprova la proposta de modificació de el Pla d’Obres i a principis de 1980 s’acorda la compra dels terrenys del Sr. Reig i la contractació d’obres a la constructora Cornodó S.A.
 
Alhora que la Junta Directiva venia fent tot el possible per obtenir els crèdits bancaris per poder pagar totes les adquisicions i obres, l’Associació de Propietaris del carrer Pintor Ribalta i l’empresa Miarnon S.A. reclamen judicialment la quantitat de 2.252.000 pessetes que des de feia temps s’havien d’haver liquidat per les obres d’urbanització del carrer. S’arriba a un acord amb l’empresa constructora Miarnon S.A. per part de secretari de la Junta Sr. Enric Bieto.
 
Al mes d’abril de 1980 s’informa en Assemblea que s’ha començat a pagar els terrenys al R.C. de Polo, dels permisos de l’estat d’Obres i del lloguer d’un terreny a Torre Melina en els quals es construirà el camp de futbol.
 
Es porta a terme la permuta de terrenys amb el F.C. Barcelona i s’acorda ampliar el solàrium de la piscina, fer un camp de petanca i una segona pista poliesportiva amb els diners cobrats del F.C. Barcelona en compensació pel canvi.
 
En compliment a un acord d’Assemblea i a la vista de l’increment del Patrimoni del Club es procedeix a la inscripció de 2.000 títols socials de valor nominal 10.000 pessetes fins a un valor total de 50.000 pessetes, és a dir els corresponents als socis en aquell moment, sense cap despesa per part dels socis. Al gener de 1981 es posen en circulació els bons amortitzables amb interessos avalats pel Club i una nova campanya per a la captació de socis.
 
A l’Assemblea s’informa de les converses amb el F.C. Barcelona per a la venda dels terrenys adquirits al R.C. de el Polo en tercera opció. Es procedeix a la compra dels terrenys de la Sra. Mercedes Més Almirall i, gràcies a una subvenció de la Generalitat d’ajuda a les entitats esportives, s’instal·la il·luminació a les quatre pistes de tennis confrontants amb el F.C. Barcelona.
 
S’edita per primera vegada el Butlletí del Club alhora que una activa Secció Cultural Recreativa promou actes diversos.
 
L’expresident Josep Guix Torrent és nomenat President d’Honor i el mateix any mor el primer President i Fundador del Club Sr. Ricard Pardiñas.
 
 
TITO DONADA
Corresponsal del Laietà, que ve esperant per aquesta propera setmana poder jugar de nou a tennis i que tots els socis puguem gaudir del nostre Club.