Aprovació del Pla d’Obres

Al gener de 1974, durant la Presidència del Sr. Ferré, es crea una Comissió per desenvolupar el projecte d’obres d’ampliació dels terrenys adquirits, que convoca un concurs en què participen diversos arquitectes, amb unes bases prèviament establertes. Un cop triat el projecte, es sol·licita a l’Ajuntament el permís d’obres consegüent, alhora que aquest presentava a la Ciutat el nou Pla Comarcal que també afectava els terrenys adquirits pel Club. Per aquest motiu no es va concedir la llicència d’obres.
 
Aquest Pla, contràriament a la proposta del Club, no preveia l’Avinguda de Xile, sinó un pas de vianants pel mig de la propietat de el Club que dividia el Club en dos. És al juny de 1974 quan el Club presenta una impugnació individual i una altra col·legiada amb l’Associació de veïns del Barri, en què es manifestava que la solució proposada per l’Ajuntament era contrària als interessos dels veïns.
 
Es van efectuar nombroses gestions amb l’Ajuntament, l’Entitat Municipal Metropolitana i amb les entitats esportives al més alt nivell. No es van obtenir respostes positives oficials però si la promesa de considerar la nostra petició.
 
Al juny de 1975 s’aconsegueix una entrevista amb l’alcalde de Barcelona, ​​Sr. Massó, i els representants del R.C. de Polo en què van informar que les impugnacions havien estat acceptades i que, si bé les parts afectades trigarien a rebre-les, ja res impedia iniciar les obres segons el Pla proposat.
 
A petició del R.C. de Polo es sol·licita una modificació del traçat de l’Avinguda de Xile, per a poder ubicar un camp de pràctiques per a l’hípica i un magatzem. S’arriba a l’acord de modificar lleugerament el traçat de l’Avinguda de Xile que també afectava els dos terrenys compromesos pel Club per l’opció de compra, que passen a unificar-se en una sola finca valorada en 20 milions de pessetes a pagar al 1982.
 
Al juny de 1976, els terrenys ja no estaven afectats pel Pla Comarcal. Novament es posa en marxa el Pla d’Obres per a l’ampliació del Club. S’actualitza el pressupost amb la inclusió d’algunes propostes i a petició dels socis es crea la Comissió d’Obres per fer el seguiment amb la Junta Directiva i supervisar conjuntament els comptes.
 
El Pla d’Obres es realitzaria per fases, segons permetés la tresoreria en cada moment.
 
Es construeix l’edifici social de dues plantes, que no altera la funcionalitat del Club ja que és en un espai separat.
 
Per poder fer front al finançament es presenta un pla econòmic, pel que cada soci cap de família haurà de subscriure un crèdit de 50.000 pessetes en una entitat bancària, amortitzable a partir de quatre anys i avalat pel Club. Els interessos són a càrrec del Club que a canvi emet un abonament de caixa a favor del soci subscriptor de 50.000 pessetes.


TITO DONADA
C
orresponsal del C.E. Laietà. Esperem que aviat el Club pugui obrir les portes.