EL SORTEIG DEL CENTENARI DEL CLUB ESPORTIU LAIETÀ

CLUB ESPORTIU LAIETÀ, amb CIF V-08496358 i amb domicili social al Carrer Pintor Ribalta 2-8, 08028 de Barcelona, en endavant “l´organitzador” ha organitzat la següent promoció:

1. Objecte.

Amb motiu del Centenari del Club Esportiu Laietà i amb la intenció d’augmentar la interacció amb les seves comunitats digitals, realitzarem un sorteig mensual entre els nostres seguidors, siguin o no socis o abonats, amb una durada d´un any, és a dir durant tot l’any 2022.

La promoció anomenada “El Sorteig del Centenari” en endavant “el Sorteig”, els termes i les condicions del qual es regulen en les presents bases.

2.Contingut.

Qui vulgui participar en la promoció publicada per Instagram haurà de ser seguidor/a del @clublaieta a l´Instagram, mencionar com a mínim a 1 amic/ga en un comentari i donar like a la publicació en qüestió.

El número de participants és il·limitat, i els seguidors poden comentar tantes vegades com es vulgui, sempre i quan es mencionin amics diferents.

3.Procediment.

El dia 1 es penjarà una foto a Instagram amb el premi a sortejar. Els usuaris i usuàries tindran fins el dia 21  a les 23:59 hores per complir amb tots els requisits per a participar.

El dia 22 a les 12 hores es farà el sorteig i s’anunciarà el guanyador/a.

Aquest procediment es repetirà en cadascun dels mesos de l’any (de gener a desembre de 2022).

4.Premis.

Els premis seran diferents cada mes, amb un total de 12, un per cada mes de l’any.

Es sortejarà entre d’altres material esportiu, roba, classes particulars, entrenaments personals, dinars i sopars, etc.

5.Sorteig.

5.1. Entre els participants que compleixin amb l’establert en l´article segon es procedirà a seleccionar 1 guanyador o guanyadora. Aquell mateix moment també es seleccionaran 2 suplents.

5.2. El sorteig es realitzarà a partir d’una plataforma de concursos que determina el guanyador/a de manera aleatòria i a l’atzar.

L´organitzador contactarà amb el guanyador/a en el termini màxim de 5 dies hàbils des que es faci el sorteig..

5.3. El guanyador/a s’anunciarà cada dia 22 de cada mes mitjançant les stories i la pròpia publicació on s’anunciava el premi al compte del @clublaieta.

6.Entrega del Premi.

6.1. El Premi serà lliurat, a les instal·lacions del Club Esportiu Laietà prèvia confirmació fidedigna per part de l´Organitzador de les dades del guanyador o guanyadora. L´Organitzador es reserva el dret d´exigir la demostració de la identitat del guanyador/a, prèvia a l´entrega del premi.

6.2. Per l´anterior, dins del termini de 5 dies hàbils contats des de la realització del sorteig respectiu, els possibles guanyadors seran contactats per l´organitzador a través d´un missatge intern per la plataforma de la xarxa social, per donar detalls de l´entrega i recollida a les instal·lacions del Club Esportiu Laietà. Si en disposem, també es podrà contactar via email, whatsapp o trucada telefònica.

6.3. El guanyador haurà de recollir el premi personalment al Club Esportiu Laietà durant els 10 dies posteriors a la seva notificació i es farà una foto amb el premi per posteriorment ser publicada a les stories al compte d’instagram del @clublaieta.

6.4. En cas de no recollir el premi en el temps estipulat es procedirà a indicar el guanyador/a suplent i així successivament.

6.5. El guanyador/a que, una vegada contactat per l´organitzador, no doni resposta dins els 10 dies posteriors a la notificació perdrà tot dret a reclamar el premi

6.6. Es procedirà a contactar al guanyador suplent sota les mateixes condicions que corresponen al possible guanyador/a.

6.7. Si el guanyador/a no pogués recollir el premi al Club Esportiu Laietà, i preferís l’enviament a domicili, aquest es farà càrrec de totes les despeses que suposi aquest enviament.

7.Durada.

La promoció serà vigent des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2022.

8.Restriccions.

8.1. Únicament podrà participar de la promoció persones majors de 16 anys.

8.2. El guanyador/a no podrà exigir el seu premi en diners ni canviar-lo per un altre producte, talla, model, color, etc.

8.3. Tota despesa en què incorri el guanyador/a del premi amb posterioritat a l´entrega serà a càrrec seu.

8.4. Serà responsabilitat dels guanyadors utilitzar, aplicar i o destinar els premis que rebin a l’ús que li corresponguin, especialment si es detallen condicions especials de conservació.

8.5. L´Organitzador no es responsabilitza pels desperfectes ocasionats per la incorrecta manipulació i/o mal us que es realitzi dels premis

9.Exclusions.

Queden exclosos de participar a la promoció:

9.1. Els treballadors del Club Esportiu Laietà, el personal involucrat en el Sorteig, i els familiars

d´aquests.

9.2. Qualsevol persona que hagi participat directament en la preparació i/o execució de la present promoció.

10.Disposicions Finals.

10.1. Coneixement de les bases de la promoció: S´entendrà que tota persona que participi de la promoció coneix i ha acceptat íntegrament aquestes bases, obligant-se a complir-les

10.2. Cessió drets: L’acceptació de las presents bases, implica el consentiment per part dels participants per que l´Organitzador incorpori les dades personals facilitades pels guanyadors a un fitxer de caràcter personal, titularitat de l´organitzador.

La utilització de les dades dels participants no implica remuneració ni benefici algun per ells.

D´acord amb lo disposat en la L.O.15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant un correu a marketing@laieta.cat.

10.3. Reserva d´accions: L´organitzador es reserva el dret d’iniciar les accions legals que procedeixin en cas de detectar irregularitats durant la promoció.

 

PUBLICITAT DE LES PRESENTS BASES:

Es deixa constància que aquestes bases estaran disponibles per la seva consulta a la web del Club Esportiu Laietà: www.laieta.cat/ca/actualitat

C.E.Laietà

1 de gener de 2022